เกี่ยวกับเรา

                   เว็บไซต์ “Thai Digital Youth” เป็นเว็บไซต์เผยแพร่ต้นแบบบทเรียนด้วยตนเองโมดูลเพื่อการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบเรียนด้วยตนเองโมดูลเพื่อการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา” (Development of the Digital Literacy Modular Learning Unit for Thai Secondary School Students) ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2560 และ การสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์มุ่งหวังเผยแพร่ต้นแบบบทเรียนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การวิจัย และวิชาการ

                   บทเรียนออนไลน์นี้ได้รับการออกแบบขึ้นตามแผนงานวิจัย เพื่อทดสอบแนวทางการสอนเรื่องการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลด้วยการเรียนด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์ ได้ออกแบบบทเรียนด้วยแนวคิดวิธีการสอนที่เน้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) การใช้กรณีศึกษา (Case Study) จากเหตุการณ์จริง และการจำลองเหตุการณ์ ให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ วิพากษ์ เรียนรู้ และตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้วยตนเอง มีคำแนะนำเพื่อช่วยชี้แนะแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสม แนวทางการออกแบบบทเรียนดังกล่าวได้นำมาใช้ในการจัดทำแผนการเรียนรู้ โดยสะท้อนให้เห็นในส่วนของสาระสำคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละบทเรียน ที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลของนักเรียนมัธยม ต้นแบบบทเรียนออนไลน์นี้ออกแบบแผนการเรียรู้ผ่านกิจกรรม

                   ต้นแบบบทเรียนได้ผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์บทเรียนตามระเบียบวิธีการวิจัยในโครงการ ในภาพรวมสรุปได้ว่า แนวทางการสอนที่นำมาใช้ในการออกแบบเป็นบทเรียน มีผลสัมฤทธิ์ในด้านการส่งเสริมความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิทัลได้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลว่ามีความจำเป็น  ผู้เรียนรับรู้ถึงผลเสียและต้องระมัดระวังในการใช้งานสื่อดิจิทัล และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเนื้อหาจากบทเรียนไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

                   ต้นแบบบทเรียนออนไลน์ที่เผยแพร่ในครั้งนี้ เป็นบทเรียนในชุดการเรียนรู้เรื่อง “การรู้เท่าทันชีวิตดิจิทัล และใช้อย่างปลอดภัย ได้ประโยชน์” ออกแบบให้ผู้เรียนสามารถเรียนด้วยตนเอง จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

                   1) ความเสี่ยงและอันตรายบนออนไลน์

                   2) ใช้สื่อออนไลน์ให้เป็น เพื่อประโยชน์ตนและของสังคม

                   3) สร้างสรรค์สู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัลบนออนไลน์

                   ต้นแบบบทเรียนนี้เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และเป็นบทเรียนที่ครูสามารถใช้ประกอบการสอนรายวิชา เสริมการเรียนรู้ของนักเรียนเพิ่มเติม สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาได้ และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำแผนการสอนเรื่องการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลตามหลักสูตรได้

                   เว็บไซต์ “Thai Digital Youth” ดูแลโดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านความรอบรู้ทางดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ (ว.รด.) หรือ DIRU คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การเรียนการสอนของครู และการวิจัยด้านการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล