สร้างสรรค์สู่ความเป็นพลเมืองที่ดีบนออนไลน์

เรื่อง “สร้างสรรค์สู่ความเป็นพลเมืองที่ดีบนออนไลน์”

ฝึกทักษะการใช้สื่อออนไลน์เชิงสร้างสรรค์เพื่อความเป็นพลเมืองบนสื่อดิจิทัล (Digital Citizenship) และความผูกพันกับประชาสังคม (Civic Engagement)

ใช้ชีวิตอย่างไรในโลกความจริง และ โลกเสมือนออนไลน์

เรื่อง “ใช้ชีวิตอย่างไรในโลกความจริง และ โลกเสมือนออนไลน์”

ความสามารถในการแยกแยะชีวิตในโลกความจริง กับ ชีวิตบนโลกเสมือนบนสื่อออนไลน์ เพื่อใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมในสังคมจริงและบนสื่อออนไลน์

 

ความเสี่ยงและอันตรายบนออนไลน์

เรื่อง “ความเสี่ยงและอันตรายบนออนไลน์”

สำรวจประเด็นทางสังคม สถานการณ์เสี่ยงอันตราย ปรากฏการณ์ เหตุการณืที่นำไปสู่อันตรายบนออนไลน์ และเรียนรู้เพื่อลดความเสี่ยและอันตรายต่อตนเอง